Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Výstavba sítí Kolín a.s. jakožto povinný subjekt zavedla vnitřní oznamovací systém k podání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Podrobnosti týkající se vedení vnitřního oznamovacího systému a postupu při vyřizování Oznámení jsou upraveny ve Směrnici o ochraně oznamovatelů společnosti Výstavba sítí Kolín a.s..

Oznámení se může týkat činnosti, která:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví.
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, oznamovatel a další v zákoně vyjmenované osoby mají právo na účinnou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany společnosti.

Vnitřní oznamovací systém

Podání lze učinit:

 1. Písemně
 2. a) elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@vskolin.cz
 3. b) v listinné podobě na adresu:
  Výstavba sítí Kolín a.s. 

  Polepy 235, 280 02 Polepy

  obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

 1. c) v listinné podobě předat osobně příslušné osobě

 

V případě písemného oznámení: preferovanou formou je vyplnění formuláře ke stažení na webu Společnosti s názvem „Formulář pro oznamování protiprávního jednání" 

 

 Ústně

 1. d) telefonicky na + 420 321 726 384
  e) na žádost oznamovatele i osobně po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba Společnosti povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však musí dojít k osobní schůzce do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) s tím, že místo pro osobní podání bude, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody, které je povinen oznamovatel sdělit, v sídle společnosti.)

Pozn.: v případě ústního podání bude pořízena zvuková nahrávka oznámení pouze se souhlasem oznamovatele nebo záznam, který zachytí podstatu ústního oznámení, ke kterému se oznamovatel může vyjádřit. Oznámení jsou uchovávána pouze v rozsahu po dobu, která je nezbytná a přiměřená pro účely splnění požadavků Zákona či jiných požadavků dle unijního či vnitrostátního práva.

Příslušná osoba: Bc. Jindra Ráčková, Ing. Alena Vaško

Pro úplnost informací uvádíme, že vaše oznámení můžete podat také prostřednictvím Externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).